การดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
The solid waste processing project for refuse-derived fuel (RDF) with Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)
การศึกษากระบวนการการดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยประเมินผลประสิทธิภาพของผลตอบแทนที่นับได้และนับไม่ได้ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค สำหรับเสนอแนะแนวทางต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามพันธกรณีตามพิธีสารเกียวโต ผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพจากผลตอบแทนที่นับได้โครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยข้อมูลต้นทุนจากการดำเนินการ ตามสถานการณ์ที่ตัดสินใจไว้ขายที่ราคาเจรจาภาคทวิภาคีและรับการสนับสนุนต้นทุนจากภาครัฐ ซึ่งทำให้โครงการมีโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนจากการลงทุน (CBA) สูงสุด 4.9 เท่า ระยะเวลาคืนทุนจากโครงการ (PBP) 1.428 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 71 แต่ด้วยกลไกตลาดที่ผันผวนด้านอุปสงค์และเริ่มต้นของข้อตกลงปารีสหลังสิ้นสุดพิธีสารเกียวโตที่มีการกำหนดได้มีการตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) รายประเทศที่แตกต่างกัน อาจทำให้อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมีโอกาสลดลงได้ถึง 0.2 เท่า ส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนจากโครงการ (PBP) 28.428 ปี อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ติดลบร้อยละ 37 และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลตอบแทนและต้นทุนที่นับไม่ได้จากผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ดำเนินโครงการ และผู้ยื่นขอโครงการซึ่งมีความคาดหวังที่ต่างกัน แต่ความเห็นหลักคือยึดการดำเนินโครงการหลัก และถือว่าการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกถือเป็นเพียงส่วนเสริมสามารถรับมือได้ และยังได้องค์ความรู้จากการทำงาน ดังนั้นอาจมีผลกระทบสำหรับผู้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เมื่อการพิจารณาสถานการณ์ด้านการลงทุนจากความผันผวนของสถานการณ์ราคาในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภาครัฐในฐานะผู้ส่งเสริม ต้องเตรียมมาตรการเพื่อรองรับให้ประเทศได้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ต่อภาคี
The study of the process of implementing solid waste processing projects as a solid fuel (RDF) in accordance with Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) considers the effectiveness of tangible returns and tangible results to analyze opportunities and obstacles for proposing directions to relevant stakeholders in accordance with the Kyoto Protocol's obligations. The results of the study of efficiency from tangible returns The Municipal Solid Waste Management Center of Saraburi Provincial Administrative Organization (PAO) from the cost of operation according to the situation that has decided to sell at the bilateral price and cost support from the government sector which gives the project an opportunity to receive a benefit on investment cost (CBA) up to 4.9 times the project payback period (PBP) 1.428 years the Internal Rate of Return (IRR) 71 per cent but the market mechanism price that demands volatility and the beginning of the Paris agreement after the end of the Kyoto Protocol, which has been determined, the Nationally Determined Contributions (NDC) goals are set in different countries. May cause the benefit on investment cost (CBA) reduce to 0.2 times, the payback period from the project (PBP) go to 28.428 years. Internal rate of return (IRR) is a negative 37 per cent. Interviews about intangible returns and intangible costs from operators and applicants for projects with different expectations but the main opinion is to hold the RDF project and considered to reduce greenhouse gas emissions as just an extension to be able to cope and also gain knowledge from work. Therefore, there may be consequences for decision-makers to participate in The Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) when considering the investment situation from volatility in the price situation in the voluntary carbon market. The government sector as a promoter must prepare the master plans to support the country to achieve the goal of reducing greenhouse gas emissions that have been promised to the parties.