การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และความสัมพันธ์ของการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรม การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรม ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2560 โดยใช้วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Linear Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง มีค่าสูงสุด ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรี มีค่าสูงที่สุด และการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรม พบว่า ระยองมีความสัมพันธ์ของการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนชลบุรี และฉะเชิงเทรา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ของการใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังมีประสิทธิภาพในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต นอกจากจะมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ได้แก่ เกาะเสม็ด สวนนงนุช พัทยา และบางแสน แต่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีจำนวนของโรงงานอุตสาหกรรมไม่มากเท่ากับจังหวัดชลบุรี และระยอง แต่ในอนาคตก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคตะวันออก นอกจากจะมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตแล้ว ควรมีการพัฒนาทักษะด้านแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาในอนาคตได้ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป