อนาคตศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
การค้นคว้าอิสระ เรื่องอนาคตศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยใช้เทคนิคฉากทัศน์ หรือ Scenario Planning เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอนาคตที่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อศึกษาถึงอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้อนาคตที่พึงประสงค์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ และการทำฉากทัศน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ฉากทัศน์นั้นจะให้เป็นได้อย่างเสือคำรามคือการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมดี และเศรษฐกิจดีนั้นจะต้องมีการพัฒนาทักษะของประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และจะต้องมีการส่งเสริมด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรที่เป็นประชากรแฝง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนโดยทั่วไปรับทราบอย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนั้นควรส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับอาชีพท่องถิ่นดังเดิม ข้อเสนอแนะการพัฒนาควรไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน