ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค
Factors affecting consumers’ decisions in purchasing products from recycled materials
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลในการจัดการขยะด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับข้อมูลตอบกลับทั้งสิ้น 402 ชุด โดยข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24 - 37 ปี (Generation Y) มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลต่างกัน โดยอายุระหว่าง 38 - 54 ปี หรือ Generation X มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
The objectives of this study were to study factors affecting consumers’ decisions in purchasing products from recycled materials and to suggest ways for promoting products from recycled materials according to waste management with circular economy principle. The study method is survey-based method using questionnaire with consumers who purchase recycled product. The sample size is 402 samples. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results found that the majority of sample were female, the age ranging between 24-27 years old Generation Y), single, holding Bachelor's degree (or equivalent), employees of private companies, average income was more than 30,000 Baht/month. The hypothesis test results showed that different consumers' age affected their decision in purchasing products from recycled materials as the ages of 38 - 54 years old (Generation X) had the greatest effect on purchasing decisions at statistically significant level of 0.05.