ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง
A Study of clean technology application guideline in processed food factory. A case study: A food processing plant
การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษา และประเมินนัยสำคัญของของเสีย ในการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดในการลดปริมาณของเสีย เพื่อแสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล สำหรับการนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการผลิต และประเมินหานัยสำคัญของของเสีย เพื่อนำของเสียที่มีนัยสำคัญมาหาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด หลังจากนั้นพิจารณาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณ จากการประเมินนัยสำคัญของเสีย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เสนอแนวทางจำนวน 2 แนวทาง คือ การสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติในการรองรับผลิตภัณฑ์ไม่ให้ตกพื้น โดยสามารถลดปริมาณของเสียได้ 100% และมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4,193,683 บาท/ปี โดยมีความคุ้มทุนตั้งแต่เดือนแรกที่ดำเนินการตามแผนงาน และการลงทุนซื้อเครื่องบดแยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของสินค้า test และโบโลน่าไม่ติดพริก แต่จากการนำมาหาความคุ้มทุนด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าแนวทางนี้ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเนื่องจากเครื่องจักรมีราคาสูง และต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ถึงจะคืนทุน และน้ำเสีย ที่เสนอแนวทางการติดระบบบำบัด RO เพิ่มเติมเพื่อสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ซ้ำในการ รดน้ำต้นไม้และระบบน้ำชักโครก ซึ่งสามารถประหยัดค่าบำบัดน้ำได้ 195,727 บาท/ปี ซึ่งถือเป็นการประหยัดค่าน้ำประปาที่นำมาใช้ในกระบวนการดังกล่าว โดยมีความคุ้มทุนอยู่ที่ 1 ปี 3 เดือน
A study of clean technology (CT) application guideline in processed food factory. A case study: A food processing plant This is a case study of a food processing factory with the purpose to study and assess the significance of waste in applying clean technology to reduce the amount of waste to come up with a clean technology solution that has been studied and the information has been gathered to prepare a production flow chart, and assess the significance of waste in order to find a clean technology adaptation, then followed by economic feasibility assessment with calculation software. From the significance assessment of waste, the researcher proposes two clean technology solutions consisting of automatic machines to receive the disqualified products before they touch the ground which can reduce 100% of waste and generate 4,193,683 Baht/year with the return of investment in the first month, and casing machines to reduce the number of test products and non-spicy bologna. But the economic feasibility test reveals that it is not worth the investment as the cost of the machines is high and the return of investment period would be 10 years. Regarding the wastewater, RO machines should be installed to reuse the treated water to water the plants and flush the toilets which can save the water cost 195,727 Baht/year, or as a way to reduce the amount of water used in the process. The return of profit period is 1 year and 3 months.