การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนคร
The analysis of flood risk area and suitable collective center in Sakon Nakhon Province
การศึกษานี้มุ่งเน้นวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนคร โดยการวิเคราะห์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยเครื่องมือ Weighted Overlay โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จะพิจารณาจากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่ กลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางน้ำ ปริมาณน้ำฝน พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ความสูงของพื้นที่ และความลาดชัน 2)การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จะพิจารณาจากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ ถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางน้ำ ความลาดชัน และผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พบว่าจังหวัดสกลนครมีพื้นที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของ 1,165.53 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 และพื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยของจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ 7,238.33 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 76.02 โดยมีอำเภออากาศอำนวย อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า ที่เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมากเป็น 3 อันดับแรก ตามลำดับ และสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด 1,866 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น สถานที่ราชการ จำนวน 848 แห่ง สถานที่ทางศาสนา จำนวน 695 แห่ง และสถานที่เอกชนและอื่นๆ จำนวน 323 แห่ง โดยมีอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส ที่เป็นอำเภอที่มีสถานที่มีความเหมาะสมมากเป็น 3 อันดับแรก ตามลำดับ จากผลการศึกษาเป็นข้อมูลสนันสนุนสำหรับการบริหารจัดการอุทกภัยและศูนย์พักพิงผู้ประสบภับน้ำท่วมชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
The study focused on the analysis of flood risk and suitable collective center for flood in Sakon Nakhon Province by analysis with weighted overlay tool and GIS. The analysis composed of 2 main parts including flood risk analysis considering with 7 factors; soil group, landuse, stream, average annal rainfall, recurrent flooded area, elevation and slope, and suitable collective center analysis taking into account with 5 factors; road, landuse, stream, average annal rainfall, recurrent flooded area, elevation and slope. The study showed that the flood risk area covers an area of 1,165.53 square kilometers or 12.24 percent and suitable collective center covers an area of 7,238.33 square kilometers or 76.02 percent found the most flood risk area in Akat Amnuai district, Phang Khon district and Khamtakla district, respectively. For suitable collective center for flood in Sakon Nakhon Province, there are 1,866 suitable places divided into 848 government offices, 695 religious places, and 323 private and other places. The study results can be applied for basic information for flood management in Sakon Nakhon. Related organizations can apply study result for any further preparation for flood disaster and collective center where are suitable.