การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการนำระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด
A study of the economic value of the paperless system in the company P.C. Takashima (Thailand) Co., Ltd.
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการนำระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อวิเคราะห์ผลระยะเวลาคืนทุน วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลง 4 กรณี ได้แก่ กรณีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% กรณีต้นทุนรวมลดลง 10% โดยกำหนดให้ผลตอบแทนรวมคงที่และอัตราคิดลด 6% กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% และกรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% โดยกำหนดให้ต้นทุนรวมคงที่และอัตราคิดลด 6% การดำเนินการศึกษาประกอบด้วยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินใจแบบไม่มีการปรับค่าของเวลา และแบบมีการปรับค่าของเวลา และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน พบว่า โครงการระบบไร้ดาษ (Paperless) ในระยะการดำเนินงานปกติภายในระยะเวลา 8 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมเท่ากับ 60,214 บาท โครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 2 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 3,219.55 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 7.56% นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการทั้ง 4 กรณี พบว่า กรณีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 10% มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -2,671.35 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.0 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 4.80% กรณีต้นทุนรวมลดลง 10% มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 9,110.46 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.2 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 10.80% กรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 10% มีระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 9,432.40 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1. 2 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 10.48% กรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 1 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -2,993.30 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 0.9 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 4.52% ดังนั้น ควรลงทุนในโครงการระบบไร้กระดาษ (Paperless) ในสภาวะปกติ และเมื่อมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการกรณีต้นทุนรวมลดลง และกรณีผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น10% เนื่องจากมีความคุ้มค่าในการลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าอายุของโครงการที่กำหนด 8 ปี และควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในกรณีที่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และกรณีผลตอบแทนรวมลดลง 10% เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และอาจมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้า เช่น กรณีต้นทุนราคาอุปกรณ์เครื่องมือ Tablet สูงขึ้น การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สูงขึ้น และต้นทุนราคากระดาษในตลาดเพิ่มขึ้น เป็นต้น
A study of the economic value of the paperless system in the company P.C. Takashima (Thailand) Co., Ltd. The researcher studied the cost of expenses. and the return of the paperless system to analyze the results of the payback period Analysis of net present value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), internal rate of return of the project (IRR) and analysis of project sensitivity to change in 4 cases, i.e. 10% increase in total cost and 10% decrease in total cost. by specifying a fixed total return and a discount rate of 6% in the event that the total return decreases by 10% and in the case that the total return increases by 10%, with a fixed total cost and 6% discount rate It consists of collecting primary data. and secondary data and use the information obtained to analyze the financial of the investment project using time-adjusted decision-making criteria and with time adjustment and project sensitivity analysis The results of the study from analyzing financial data showed that the paperless project in the normal operation period within 8 years with a total investment cost of 60,214 baht. The project has a payback period of 6 years and 2 months, the net present value (NPV) was 3,219.55 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) was 1.1, and the project's internal rate of return (IRR) was 7.56%. In addition, the sensitivity analysis of the four projects found That in the case of a 10% increase in total costs, the payback period is 7 years and 1 month, the net present value (NPV) is -2,671.35 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.0, and the internal rate of return of the project (IRR) is 4.80%. In the case of a 10% decrease in total costs, the payback period is 5 years and 4 months, the net present value (NPV) is 9,110.46 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.2, and the project internal rate of return (IRR) is 10.80%. The total return is increased by 10%, the payback period is 5 years and 4 months, the net present value (NPV) is 9,432.40 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.2 and the internal rate of return of the project ( IRR) is equal to 10.48%. In the case of a 10% decrease in total return, the payback period is 7 years and 1 month, the net present value (NPV) is -2,993.30 baht, the Benefit Cost Ratio (BCR) is 0.9, and the internal rate of return of the project ( IRR) is 4.52%. Therefore, should invest in paperless projects under normal conditions and when they are sensitive to project changes in case of a decrease in total cost. and in the case of a 10% increase in total return because it is worthwhile to invest The payback period is 8 years shorter than the project life and should be avoided in case of increased total cost. and in the case of a decrease in the total return of 10% due to not being worthwhile for investment and there may be a risk of changes in future events, for example, in the case of higher cost of equipment, tablets, high variable electricity rates (Ft) increase and the cost of paper prices in the market increases, etc.