แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา: ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชนและเสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ตัวแทนของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะของโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง จำนวน 7 คนได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง) ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง ผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) ประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง คณะทำงานของโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง ครู กศน. ตำบลบ้านแลง ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณาความ จับกลุ่มประเด็น ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการจัดการขยะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ซึ่งไม่มีกองสาธารณสุข หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข คือ สำนักปลัด ทั้งนี้สำนักปลัดรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการและสังคม งานด้านแผนงานต่างๆและงานด้านสาธารณสุขเช่นกัน ทำให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขไม่เพียงพอต่องานจัดการขยะชุมชน เพราะการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน จะดำเนินการตามแผนงานตามช่วงของปีงบประมาณ จึงทำให้การดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจัดการขยะของชุมชนจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงเท่านั้น กาจัดการขยะสามารถลดปริมาณขยะชุมชนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้ ทัศนคติด้านการปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน สามารถปฏิบัติได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ของความหมายการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ต้องมีหลักการและเหตุผลอย่างชัดเจนให้แก่ผู้สูงอายุ ภาชนะรองรับขยะ ต้องมีจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จะต้องสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง เข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงควรเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน และการตัดสินใจในโครงการต่างๆและร่วมรับประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นควรตั้งงบประมาณประจำปีไว้สำหรับจัดทำสื่อ และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนโดยตรง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมือง ระยอง ในการจัดการขยะชุมชน ดำเนินการโครงการธนาคารขยะ อย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง ต่อเนื่อง และควรจัดหาถังแยกประเภทขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะทุกๆหมู่บ้าน พร้อมทั้งเขียนข้อความให้ชัดเจน