การประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง
Evaluation of the Safety, Occupational Health and Environmental Management in a Power Plant Project of a construction company in Rayong Province
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง และทำการสัมภาษณ์ผู้จัดการก่อสร้าง วิศวกรควบคุมงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน ผลการศึกษาและการประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทกรณีศึกษา ตามตัวชี้วัดทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) ได้คะแนนร้อยละ 97.22, 100.00 และ 100.00 ตามลำดับ ได้คะแนนรวม 98.33 จึงสรุปได้ว่าผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทกรณีศึกษา อยู่ในระดับ “ดีมาก” ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ SWOT สำหรับปัจจัยภายในพบว่า จุดแข็งคือมีการจัดทำนโยบายและแผนงานประจำปี มีการจัดทำคู่มือ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเริ่มทำงาน มีการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างครบถ้วน มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานและการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จุดอ่อนคือการจัดเตรียมป้ายและสัญลักษณ์ที่ยังไม่ครอบคลุมกับประเภทงานในพื้นที่ทำงาน ส่วนปัจจัยภายนอกด้านโอกาสคือการได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงานนอกจากการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในอาชีพ อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานควบคู่กันไป ในด้านภัยคุกคามหรือข้อจำกัดคือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน และขาดโอกาสที่พัฒนาฝีมือแรงงาน และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการจัดการได้แก่ การวางแผนการฝึกอบรม และการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย แก่แรงงานใหม่ ผู้รับเหมา และ แรงงานต่างด้าวในอนาคต การเตรียมป้ายสัญลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารให้ความรู้และประสานงานกับแรงงานใหม่ และแรงงานต่างด้าว การจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัท และรัฐบาล
The objective of this study is to evaluate the performance of the safety, occupational health and environment management in a power plant project of a construction company. This qualitative research collected data from relevant documents and reports and interviewing key informants consisting of a construction manager, engineer, representative members of safety, occupational health and environment committee, a safety officer at professional level, 4 safety officers at technical level and environmental staff total of 10 persons. The results of the evaluation of the safety occupational health and environment management of the construction company found that the score of input is 97.22, process is 100, output is 100 and the total score is 98.33 from 100, which is at a very good level. The results of the SWOT Analysis for internal factors found that the strengths are policy and plan, manual, staff training program, tool and equipment allocation, inspection program, safety motivation activities for all staff to participation. The weakness is safety sign boards are not provided to cover all working areas. For external factors, the opportunities are to generate more jobs and develop skill of the labor with safety awareness. But due to Covid-19 epidemic, the threat is opportunity loss for developing skill and safety awareness for labors. Important suggestions are planning for new labors, sub-contractors and foreign labors on safety knowledge and awareness, preparation of safety signs for new labors and foreign labors, and issuing prevention measures for COVID 19.