ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนโขดหิน จังหวัดระยอง
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการพลาสติกของประชาชนในชุมชนโขดหิน ระยอง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนในชุมชนโขดหิน ระยอง 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนโขดหิน-ระยอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนโขดหิน จ.ระยองโดยทำการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับประชาชนในชุมชนโขดหินระยอง จำนวน 100 ราย แล้วนำมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทำอาชีพ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ส่วนใหญ่มีรายได้ 25,001-30,000 บาท และประชาชนส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน ผลการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก และความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะพลาสติก พบว่า ด้านความรู้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่าการลดปริมาณขยะมูลฝอยจะต้องใช้ภาชนะที่ใช้แทนถุงพลาสติก เช่น ใส่ตะกร้า ปิ่นโต ถุงผ้า มีความตระหนักว่า การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง เป็นวิธีการที่ช่วยให้ภาครัฐกําจัดขยะมูลฝอยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ด้านการมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้ามาซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และในส่วนของความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ความมักง่ายและขาดจิตสำนึกของประชาชนยังคงเป็นปัญหาหลักในการจัดการขยะในชุมชน ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ เนื่องจากชุมชนมีความรู้และความตระหนักและการมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือความมักง่ายของประชาชนและการขาดจิตสำนึกซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้มีการรณรงค์หรือการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการจัดการขยะที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความละเลย จึงขอเสนอแนะให้ภาครัฐหรือผู้นำชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ประชาสัมพันธ์ หรือ กำหนดแนวทางและนโยบายอย่างจริงจังให้ประชาชนในชุมชนเกิดความใส่ใจและจัดการขยะของตนเองให้ถูกวิธีคำสำคัญ: พฤติกรรม, การจัดการขยะ, พลาสติก