ความสัมพันธ์ของบรรษัทภิบาล ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET 50
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 และได้รับการรับรองบรรษัทภิบาลที่ดี 2) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 และ3) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ประชากรเป้าหมายคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และใช้บริษัทที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 จำนวน 50 บริษัท โดยทำการเลือกทั้งหมด (Census) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบเก็บข้อมูล ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ร้อยละ 86 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.91 ส่วนใหญ่มีการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในและนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 10,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001คิดเป็นร้อยละ 72.10 มีระดับบรรษัทภิบาลอยู่ในระดับ 5 ดาว คิดเป็นร้อยละ79.07 มีระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในระดับคะแนน 51-60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.5 การจำหน่ายสินค้าและบริการ มูลค่าบริษัท และการได้รับการรับรอง ISO14001 มีความแตกต่างกับระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม และระดับบรรษัทภิบาล มีความแตกต่างกับระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับบรรษัทภิบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับ ระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05