ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
The Employees' Opinions towards the management of Environmental Governments Principles at the Company in Chonburi Province
บทคัดย่อ ชื่อวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลัก ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ชื่อผู้เขียน นางสาวกนกวรรณ โชติช่วง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ปีการศึกษา 2563 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ทางาน และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดยศึกษาสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลรวมถึงแนวคิดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และกระทรวงอุตสาหกรรมมาสร้างกรอบแนวคิด โดยมีตัวแปรอิสระคือ คุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และ อายุงาน มีตัวแปรตามคือ หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ มีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่เป็นผู้บริหารจานวน 34 คน และพนักงานจานวน 171 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน(One - Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า หลักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.41 หรือในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ หลักความรับผิดชอบต่อสังคมค่าเฉลี่ยที่ 3.26 หรือในระดับดีมากเมื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และอายุงานมีความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซนต์ คาสาคัญ: ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม