แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
The Campaign Approach to Using the Cloth Bag of Service Recipient at Wang Wa Health Promoting Hospital, Klaeng District, Rayong Province
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานการรณรงค์การใช้ถุงผ้า การศึกษาการยอมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ถุงผ้าของผู้มารับการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ถุงผ้ารับยาแทนถุงพลาสติก กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 363 คน และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้าและแบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F-test, Correlation ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ำกว่าม.6 ส่วนใหญ่ทำอาชีพ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่บ่อยและส่วนใหญ่มีการช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าผ่านช่องทางโทรทัศน์ ผลการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงผ้า ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าและการยอมรับการใช้ถุงผ้า พบว่าด้านความรู้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ว่า การปลูกต้นไม้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ มีความตระหนักว่า ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการยอมรับว่าถ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้ามีมาตรการในการงดใช้ถุงพลาสติกก็ยินดีให้ความร่วมมือและถ้าได้รับแจกถุงผ้าฟรีจากที่ต่าง ๆ ก็จะมีการนำไปใช้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ถุงผ้า พบว่า ผู้มารับบริการที่มีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว ความถี่ในการเข้ารับบริการจะมีการใช้ถุงผ้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงผ้า ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าและการยอมรับการใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการมีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงผ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่าการยอมรับการใช้ถุงผ้าและความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการศึกษาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงผ้ากับประชาชนนั้นเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนความตระหนักถึงผลกระทบและผลเสียของการใช้ถุงพลาสติกและเกิดการยอมรับในการใช้ถุงผ้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสร้างวินัยการใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมสนับสนุนเชิงรุกในการแจกถุงผ้าฟรีและส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้ถุงผ้าของประชาชน
This study has objectives as follows, to study the implementation of the campaign for the use of cloth bags, to investigate acceptance and factors affecting the use of cloth bags of the respondents at Wang Wa Health Promoting Hospital, Klaeng District, Rayong Province, and to propose guidelines to promote the use of cloth bags instead of plastic bags The sample group was 363 people living in Wang Wa Sub-district, Klaeng District, Rayong Province, and key informants are five staff of Wang Wa Health Promoting Hospital. The tool used were interviewing form for Wang Wa Health Promoting Hospital staff and questionnaire for service recipient The statistics used for analysis were descriptive statistics frequency and percentage. Inferential statistics were used to test hypotheses , namely t-test, F-test, Correlation, at statistical significance level of 0.05. The research results showed that more than half of the samples were female, having age between 41-50 years old and most of them have an education level lower than grade 6. They work as agriculture. Most of them do not have any underlying diseases and they come to health promotion hospitals less frequently and in addition, most of them receive news about the use of cloth bags from television channels. It was found that the knowledge of the sample group on planting trees is one way to help reduce global warming. While their on plastic waste is increasing every day. It is acknowledged that the Wang Wa Health Promoting Hospital has measures for reducing the use of plastic bags and they are willing to cooperate. If they get cloth bags from the other places, they will agree to use. The results of the factors affecting the adoption of cloth bags, showed that Different age, gender, education level, occupation, people with underlying disease and no underlying disease, frequency of service having difference usage cloth bags, with statistical significance at level 0.05. It was found that knowledge, awareness, acceptance of the use of cloth bags among service recipients were related to the use of cloth bags. statistically significant level of 0.01 further Awareness on the use of cloth bags was associated with the acceptance of the use of cloth bags at statistically signify can level of at 0.01 level and the results of the public health officers performance study correlated with the use of cloth bags of service recipients at Health Promoting Hospital, Wang Wa Sub-district, Klaeng District, Rayong Province. Therefore, educating the public about the use of cloth bags will stimulate the public to be aware of the impacts and disadvantages of plastic bags and the adoption of cloth bags, including public relations to continuously create behavior in the use of cloth bags, Organizing activities to proactively support the distribution of cloth bags and promoting the reduction of plastic bags from the public and private departments.