การศึกษาความสอดคล้องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ของกรมควบคุมมลพิษ
Study consistency between Central Water Environment Control System of Bangkok with Municipal Sewage Management System 2008 (MSMS 2008) of Pollution Control Department
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินด้านการจัดการคุณภาพน้ำของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการขอรับรองมาตรฐาน MSMS 2008 ของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลของกระบวนการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิค IPO Model การศึกษาพบว่าการประเมินสถานะเบื้องต้นของระบบการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโดย Municipal Sewage Management System Matrix (MSMS Matrix) ในด้านด้านนโยบาย บุคลากร การประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล และงบประมาณ ผลการประเมินได้คะแนนที่ระดับ 5 (high balance) ซึ่งหมายความว่าระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนของกรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมเป้าหมายคือการรักษาระดับให้คงที่ การประเมินกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้ำโดยเทคนิค IPO Model พบว่าปัจจัยนำเข้าของกรุงเทพมหานครมีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ทั้ง 11 กระบวนการย่อยส่งผลให้โรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 แต่การพัฒนาระบบการจัดการ MSMS 2008 จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเสียก่อนการศึกษานี้จึงเป็นเพียงการศึกษาความสอดคล้องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ของกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการศึกษาพบว่าการให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครยังไม่คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจึงควรมีการกำหนดมาตรการระยะสั้นสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนก่อนและต้องจัดทำมาตรฐาน ISO 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสียของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการเพิ่มเป้าหมายเพื่อรับวิเคราะห์น้ำเสียจากหน่วยงานเอกชน หรือนิติบุคคลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเอง
This study aimed 1) to study develop approach Municipal Sewage Management System 2008 (MSMS 2008) 2) to study process management of water quality management of BMA 3) to study guidelines for accreditation MSMS 2008. Data were collected by document review and analyst process management of Central Water Environment Control System by IPO Model technique. It was found that evaluation preliminary assessment of the wastewater treatment management system by the Municipal Sewage Management System Matrix in terms of policy, personnel, public relations, information systems and budget. The results were rated at level 5 (high balance). This means the Central Water Environment Control System of Bangkok had an excellent management and must be maintained a constant level. To evaluating the processes and procedures for water quality management projects by IPO Model technique, it was found that the input factors of Bangkok were appropriate into develop for accreditation MSMS 2008. Input factors included of human resources, budget, machinery and equipment and the management system. To evaluate the operating process, it is found that 11 sewage treatment system process can work efficiently and treat waste water well according to PCD control criteria. The results showed that the Central Water Environment Control System of Bangkok was according to Municipal Sewage Management System 2008 (MSMS 2008) of Pollution Control Department. However, process to develop for the accreditation MSMS 2008 should be approved by the Governor of Bangkok. Suggestions from further study revealed that wastewater treatment service was not covering all area of Bangkok. Therefore, short-term measures should be established for solving the wastewater problem by installing On-Site Waste Water Treatment to provide services to the public and should be prepare for ISO 17025 standard in the Wastewater Analysis Laboratory.