แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดสอบตู้ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงาน เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
Processes for energy savings in industrial factory performing by the electricity panels tests: A case study of ABB Electrification (THAILAND).,Ltd.
การทำงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดสอบตู้ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงาน เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด โดยทำการทดสอบวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลา จากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กับตู้ไฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบครั้งละ 1, 2 ,3 และ 4 ตู้ และวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็น Wh ด้วยเครื่อง Power and Quality Analyzer เพื่อทำการเปรียบเทียบ ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเป็นฉนวนของตัวอุปกรณ์ ว่าสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด โดยใช้เครื่องทดสอบค่าความต้านทานแรงดันไฟสูงหรือ High Potential พร้อมปล่อยแรงดันไปยังไฟฟ้า ที่ 50 kV เป็นเวลา 1 นาที ในแต่ละครั้งการทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC 62271-1 และ IEC 62271-200 เป็นมาตราฐานอ้างอิง ผลการศึกษา พบว่า ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาจากการทดสอบตู้ไฟฟ้าแบบ POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST กับตู้ไฟฟ้ารุ่น UniGear ZS1 แบบครั้งละ 1 , 2 , 3 และ 4 ตู้ คิดค่าเฉลี่ยค่าใช้พลังงานไฟฟ้า เท่ากับ 1,780.67 , 2,898.33 , 3,958 และ 4,872.33 mWh ตามลำดับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบการทดสอบ เมื่อต้องทดสอบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบครั้งละ 1 , 2 , 3 ตู้ โดยจะคิดเป็นร้อยละการใช้พลังงานมากกว่า ดังนี้ 48.18 , 18.97 และ 8.04 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการทดสอบครั้งละ 4 ตู้ ส่วนในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ เท่ากับ 48 , 62 , 75 และ 87 นาที ตามลำดับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบการทดสอบ เมื่อต้องทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบแบบครั้งละ 1 , 2 , 3 เมื่อเทียบกับการทดสอบครั้งละ 4 ตู้ โดยจะคิดเป็นร้อยละการใช้เวลาที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 120 , 42.53 และ 12.07 ตามลำดับ
This research is a trial study of energy savings in industrial factory by performing the electricity panels tests. A case study of ABB Electrification (THAILAND).,Ltd., I experienced this by measuring the electrical and time of use rate. The experimental of electricity panels of “POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST” type along with “UniGear ZS1 model” categorized in 1, 2, 3 and 4 electrical panels at a time. Then measuring the electricity power usage in “Wh” unit, with Power and Quality Analyzer machine. In order to compare electricity usage and time of use rate, which use in the process of testing “POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST” type. This mainly used for examine an insulation of the materials, whether it could be operated as assigned. When using a High Potential Voltage Tester. It releases the electrical voltage at 50 kV for 1 minute each time of the test, in according to the IEC 62271-1 and IEC 62271-200 standard reference. The results of the study found that electrical usage and testing duration “POWER FREQUENCY VOLTAGE TEST” connecting with the “UniGear ZS1” electrical panels, 1, 2, 3 and 4 at each of the time, the calculations of the average electrical use rate are as follows: (1) 1,780.67, (2) 2,898.33, (3) 3,958 and (4) 4,872.33 mWh., respectively. After each comparison, between 1, 2, 3 electrical panels at a time. The calculations of electrical power use rate are more in percentages than as follows: (1) 48.18, (2) 18.97 and (3) 8.04 respectively, compared to the 4 panels testing each time. For duration from the tests were (1) 48, (2) 62, (3) 75 and (4) 87 minutes, respectively. These can be calculated for more time of electrical use rate in percentages as follows: (1) 120, (2) 42.53 and (3) 12.07 respectively.