การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด
Carbon Footprint for Organization and Sustainability : The Case Study of BMT ASIA Company
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยจำแนกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ และประเภทรายงานแยกเพิ่มเติม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรใช้เป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษสู่สภาวะแวดล้อม และสามารถนำผลไปใช้เพื่อการวางแผนจัดการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต โดยขอบเขตในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งหมดเท่ากับ 1,782.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยแบ่งเป็นขอบเขตที่ 1, 2, 3 และประเภทรายงานแยกเพิ่มเติม มีค่าเท่ากับ 49.41, 1,552.19, 166.17 และ 14.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละขอบเขตพบว่า ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กรมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.03 รองลงมาเป็นขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 9.38 โดยกิจกรรมของขอบเขตที่ 3 ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ได้แก่ การกำจัดขยะอันตราย (เผาในเตาเผา) ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยกิจกรรมของขอบเขตที่ 1 ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ได้แก่ การใช้น้ำมันดีเซลในยานพาหนะขององค์กร (Diesel) และประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดจากการรั่วไหลของสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ (R-22) คิดเป็นร้อยละ 0.83 โดยบริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการบำบัดของเสีย 1 กิโลกรัม เท่ากับ 0.956 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
This research intends to study Corporate Carbon Footprint of BMT Asia Co., Ltd. in accordance with the policy of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization :TGO) by separating our consideration into three domains; first domain is direct greenhouse gas emissions, second domain is indirect greenhouse gas emissions by using electric power, third domain is greenhouse gas emissions from other sources and additional domain by using refrigerant in air conditioners (R-22) . The objectives of this research are generating the database the organisation to help analyse the usage of environmental resources and the pollutant emissions. Furthermore, the result of this study is beneficial for the organisation to manipulate the greenhouse gas emissions in the future. We start conducting this research since January until December 2019 by using the data from this period. Our result suggests that the overall number of Carbon Footprint per year is 1,782.54 tons while the data come from the first, second, third and additional domain by 49.41, 1,552.19, 166.17 and 14.77 tons per year respectively. Therefore, the second domain, which is the indirect greenhouse gas emissions process, is considered as the most Carbon Footprint emissions process by emitting 87.08% in total and following by the third domain which is 9.38% that is from harzadous waste incineration (Rotary kiln). The first domain (direct green house gas emission) emits the green house gas by 2.77%. The activities of the first domain that emit the largest amount of green house gas are diesel gas consumption in vehicle and the additional activity that emits the least amount of green house gas from leaking of refrigerant in air conditioners (R-22) by 0.83%. The BMT Asia Co., Ltd. emits the green house gas from the waste treatment process which 1 kg of waste is equal to 0.956 kgCO2e per year