การวิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย
The analysis potentials of the supply chain of recycling business from the price trend of paper, metal and plastic in Thailand.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงหน้าโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล อธิบายแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และ พลาสติก และประเมินศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ ซึ่งเป็นข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลชนิดกระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดำ เหล็กรวม เหล็กหนาสั้น และเหล็กกระป๋องแบบรายเดือนจากร้านรับซื้อของเก่าท้องถิ่นในภาคเหนือ และข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก ซึ่งเป็นข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลชนิดขวดน้ำขาว-ขุ่น HDPE ขวดน้ำ PET ใส พลาสติกรวมสี และถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE แบบรายวันจากเว็บไซต์วงษ์พาณิชย์ ประกอบการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวข้อง มาทําการวิเคราะห์ผลร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ประกอบด้วย ประชาชน ซาเล้ง ร้านของเก่า โรงงานอัด/ตัด/บด และโรงงานรีไซเคิล โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล คือ ต้นทุน ซึ่งต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ากับข้าว ค่าแรง ค่าน้ำมัน ค่าแรง ค่าขนส่ง และค่ารถ และแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ และพลาสติก มีแนวโน้มของราคาลดลง เนื่องจากสาเหตุหลัก คือ มาจากการนำเข้าเยื่อกระดาษจากต่างประเทศ และจากการนำเข้าเศษพลาสติกสำหรับรีไซเคิลจากต่างประเทศ อันเนื่องจากนโยบายประกาศห้ามนำเข้าขยะมูลฝอย (พลาสติกและกระดาษ) ในปี 2561 โดยราคาวัสดุสำหรับรีไซเคิลที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่า และจัดการได้ง่ายกว่าขยะในประเทศ นอกจากนี้ การแปรผันตามฤดูกาลจะมีผลต่อขยะประเภทกระดาษชนิดกระดาษขาวดำและกระดาษเศษ ซึ่งฤดูกาลที่ทำให้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษทั้งสองชนิดดังกล่าวตกลง คือ ฤดูฝน ส่วนราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ พบว่า มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง แต่ราคาค่อนข้างคงที่ เนื่องจากเหล็กเป็นของคงรูป ยากที่จะทำลาย สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล ราคาขยะรีไซเคิลจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างที่มีต้องการใช้เหล็ก เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ถึงจะทำให้ราคาสูงขึ้น จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทมีราคาลดลง ซึ่งราคาขยะที่ลดลงนั้นส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากการวิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล ผู้ที่จะได้รับผลกระทบก่อน คือ ซาเล้ง รองลงมา คือ ร้านรับซื้อของเก่า ส่วนผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจรีไซเคิล ยังไม่ควรที่จะประกอบการ เพราะวิกฤตราคาขยะรีไซเคิล ที่ราคามีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น รัฐควรออกมาตรการให้โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลหันมาใช้ขยะรีไซเคิลในประเทศก่อนนำเข้าจากต่างประเทศ โดยการกำหนดโควต้าและขึ้นภาษีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ และผู้ผลิตต้องหันมาเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะต้องเปิดใจยอมรับด้วย นอกจากนี้ประชาชนต้องตระหนักถึงการคัดแยกขยะ ใช้ซ้ำก่อนที่จะนำไปทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
The objective of the research is to study the supply chain of recycling business in Thailand from individuals to the recycling industry which explains the price trend of recyclable waste such as paper, metal and plastic as well as evaluates the potentials of the supply chain of recycling business in Thailand. In this research, the combination of documentary research and in-depth interview is applied for collecting and analyzing data by considering the price of the cardboard box, mix paper, A4 paper, mix cast iron, thick and short cast iron and can iron from a waste recycling centre in the Northern Thailand and HDPE bottles, Pet bottles, mix colour plastic bags and HDPE plastic bags from Wongpanit website. The results revealed that the supply chain of recycling businesses in Thailand consists of individuals, freight bicycles (saleng), compression factories, cutting factories, grinding factory and waste recycling centres. Since the import price of recyclable waste was cheaper, better quality and easier managing recyclable waste than in the country. As a result, there was a considerable high in the import of pulp and plastic scraps from foreign countries. However, according to the policy for prohibiting the entry of solid waste import (2018), the price of recyclable waste including papers and plastics experienced a downward trend. In addition, the seasonal variation, especially the rainy season, also affected the decrease in the price of paper recyclable waste such as A4 paper and mix paper while the price of metal recyclable waste slowly declined as it is a stable form and difficult to destroy. So, it can be repeatedly used. Interestingly, the price of recyclable waste will increase in a specific industry such as steel. This is because steel is an essential thing when construction is being processed. As the price trend of recyclable waste decreased and influenced the supply chain of a recycling business. The freight bicycles (saleng) will be firstly got the effect and followed by waste recycling centres. In terms of the people who are interesting in the recycling business should not be started the business during this time because of the recycling crisis which price continually experienced a downward trend. Therefore, the government should consider launching the measures by using recyclable waste in the country before importing from abroad, setting quotas and increasing the import duty on waste from abroad. Moreover, manufacturers should use recycled materials in the production process instead. Most people should aware of waste separation and reuse in order to decrease the quantity of solid waste, reduce the steps and costs of waste management before entering the recycling process.