ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001 : 2015) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างยั่งยืน (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001 : 2015) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลัก CIPPL Model มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบริบท (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (3) ด้านกระบวนการ (4) ด้านผลผลิต (5) ด้านผลกระทบ โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย (1) ภาครัฐ พนักงานเขตห้วยขวาง (2)พนังานและคณะทำงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมารมาตรฐาน (ISO 14001 : 2015) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (3) ภาคประชาชน ชุมชนและสังคม แม่ค้าตลาดละลายทรัพย์ รัชดา ซ.4 ร่วมกับการศึกษาเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามกรอบแนวคิด CIPPL Model 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านบริบท ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดปัจจัยภายนอกคือ ด้านการเมือง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการตรวจสอบและดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ด้านเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015 ) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความตระหนักและมีการดำเนินการอยู่แล้วเพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดีกับพนักงานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบไปด้วยจำนวนพนักงานในด้านทรัพยากรบุคคลด้านงบประมาณและด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่ผู้ตรวจภายในอย่างทั่วถึงครอบคลุมบุคลากรทุกคนและทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015 ) ทุกท่านได้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015 ) เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า ด้านเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ (3) ด้านกระบวนการ ด้านการบริการจัดการระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการควบคุมกิจกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ (4) ด้านผลผลิต ด้านความสำเร็จในการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณ อาคารทรูทาวเวอร์ ทำให้สภาพแวดล้อมและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น (5) ด้านผลกระทบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียและทำให้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม