ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015): กรณีศึกษา บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
Factors Affecting the Success of an Implementation of Environmental Management Standard (ISO 14001 : 2015) in Silasakol Pattana Co., Ltd.
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) ให้กับองค์กรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 2) เพื่อแนะแนวทางในการพัฒนาที่การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประยุกต์ใช้กับองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นแบบเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งมีการพิจารณาประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติด้านการบริการจัดการ และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผลการศึกษา พบว่า มิติด้านประสิทธิผลของบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด พบว่าวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า พนักงานมีความพึ่งพอใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) มิติด้านการบริการจัดการ พบว่า บริษัทมีการจัดทำนโยบายมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา พบว่ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จ
The main objective of this study was to study the factors affecting the implementation of the Environmental Management System (ISO 14001) of Sila Sakol Pattana Co., Ltd. and to propose an appropriate approach for the implementation of the Environmental Management System (ISO 14001). with other organizations with objectives 1) to study the factors affecting the implementation of the environmental management system (ISO 14001) of Sila Sakol Pattana Co., Ltd. 2) to suggest guidelines for the development of the implementation of the environmental management system Environmental Management System (ISO 14001) to other organizations interested in implementing the Environmental Management System (ISO 14001) implementation of the organization can be effectively implemented. This research is qualitative research. Data collection through semi-structured interviews with stakeholders in the company's environmental management. Sila Sakol Pattana Co., Ltd. research sample is a specific subject. By interviewing executives and staff involved in the implementation of the Environmental Management System (ISO 14001), along with non-participant observation and study of relevant documents. This research has applied the principles of Balanced Scorecard, which are considered in 4 dimensions, namely the effectiveness dimension. Stakeholder Dimension Management dimensions and the learning and development dimension. Sila Sakol Pattana Co., Ltd. found that the vision and determination of the executives in establishing an environmental management standard system (ISO14001) resulted in the achievement of the objectives and goals of the organization. In the stakeholder dimension, it was found that employees were very satisfied that they were part of the success of the EMS operation. (ISO14001:2015) dimension of management services, it was found that the company has established a policy There is a very good management system. There is a clear policy. and learning and development dimensions It was found that employee participation was encouraged. There is continuous training and development of personnel. Guidelines and recommendations for other organizations can be applied to the successful implementation of the EMS.