แนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
Guidelines for the development of the circular economy in the motorcycle industry
การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงาน ผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง โดยการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายรอบด้าน เพื่อให้เข้าใจบริบทของการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในพัฒนาการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ องค์กรควรเข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้างที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร เข้าใจถึงการสร้างคุณค่าขององค์กร และความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพื่อให้องค์กรมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การระบุชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด และข้อมูลวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้องค์กรจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยระบุผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและจากกิจกรรมต่าง ๆ ควรพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ควรมีความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน ความสำเร็จของการทำงานร่วมกันนั้นเกิดจากการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ และการกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควรทำให้วัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ เกิดคุณค่าและมีการใช้ประโยชน์สูงสุด โดยการผ่านการพิจารณาปัจจัยหรือความเสี่ยงที่อาจสร้างผลกระทบหรือความสูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการบ่งชี้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย (การเข้าถึงวัตถุดิบ วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและราคาถูก และลดต้นทุนในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น) หรือกระแสรายได้ใหม่ (การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ การขายที่ลดลง (การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า) โดยการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบ หรือวัสดุ สามารถดำเนินการได้ 3 วีธี ได้แก่ 1. วัสดุที่ถูกมองว่าเป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือหลังการใช้งาน สามารถนำกลับไปใช้งานอื่น แต่อาจต้องปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดจำนวนเกรด หรือประเภทของวัสดุที่ใช้เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 2. วัสดุที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้นหรือใช้บ่อยครั้ง ผ่านการออกแบบหรือใช้วัสดุที่คงทนในการผลิต การพัฒนาโลจิสติกส์ย้อนกลับ และพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น 3. พื้นที่หรืออุปกรณ์ที่เหลืออยู่ อาจนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในองค์กร หรือระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) และผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) โดยอาจมีบุคคลที่สามเข้ามาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการเหล่านี้ในบางครั้ง ในขณะเดียวกันควรเปิดเผยผลการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการดำเนินการตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงเวลา ซื่อสัตย์ และครบถ้วน
Study on guidelines for the development of the circular economy in the motorcycle industry the objective of this study was to study the process of applying the circular economy system. analyze problems and obstacles and propose guidelines for developing the application of the circular economy system in a motorcycle factory by studying the qualitative data by using study of documents and interviews. which has a wide range of information needs to understand the context of the study of the circular economy application approach Details were collected about the nature of the operation of a motorcycle factory. and then analyze the data to understand all the issues that arise This will lead to the formulation of guidelines for the sustainable application of the circular economy system in a motorcycle factory. The results of the study found that Approaches to the development of the application of the circular economy in the motorcycle manufacturing plant are imperative to choose the appropriate method. by considering various factors involved the circular economy principle is to create long-term business value by managing sustainable resources in the production of products and services. Organizations should understand the broad impact of their activities. Understand the value creation of the organization and the ability to intervene in "systems" to allow organizations to influence sustainable resource management in the form of products and services, such as the identification of all components. and raw material information related to bringing the product to the market systematic thinking Helps organizations manage change and complexity more efficiently. It also helps to identify the potential long-term impact of decisions and activities. Green innovations should be continuously developed. The sustainable use of resources must be considered from the design of the production process. products/services and business model There should be cooperation both within and outside the organization. To maintain benefits and create business value together the success of working together is due to building trust and trust with each other. Communicate effectively, have a shared vision, and set objectives. that can be used both inside and outside the organization Raw materials, materials, components, and products should be maximized and utilized. through consideration of factors or risks that may cause impacts or losses to the system in the future including identifying potential development opportunities such as cost savings (Access to raw materials, materials that are environmentally friendly and cheap and reduce waste management costs) or new revenue streams (procurement of raw materials, materials, components, and additional products) or reducing the number of products reduced sales (Improve customer relationship) by adding the value of raw materials or materials can be done in 3 ways: 1. Materials are perceived as waste either from the manufacturing process or after use. can be reused for other uses but may require adjustments in the manufacturing and design processes, such as reducing the number of grades. or the type of material used to achieve economies of scale 2. Materials obtained from natural resources Should prolong the service life of the product or use more often. through the design or use of durable materials in production Reverse logistics development and improve the process 3. Remaining space or equipment may be reused within the organization or between business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), and consumer-to-consumer (C2C), with third parties facilitating these processes from time to time. At the same time, decisions and actions that affect the ability to adapt to a circular economy and sustainability model should be disclosed. as well as a commitment to clear, accurate, timely, honest, and complete communication.