การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เข้าใจพฤติกรรมของม้าเพื่อความยั่งยืน
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแสดงพฤติกรรมของม้าแต่ละตัวว่ามีบุคลิกภาพม้าแตกต่างกันอย่างไร แนวคิดและทฤษฎีการฝึกม้า ถึงแม้ว่าแนวทางการขี่ม้าแบบธรรมชาตินั้นเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างไม่ได้โด่งดัง แต่มีผู้ที่ติดตามทฤษฎีนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความชัดเจนในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมและทฤษฎีการเล่นเกมส์ สามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างม้ากับมนุษย์ ระบบสื่อสารนี้ช่วยให้สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างละเอียดและมีศักยภาพที่ดีในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับม้า ผลการศึกษาพบว่า ม้าคนละตัวต่างสายพันธุ์มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาสามารถครอบคลุมการฝึกม้าต่างบุคลิกได้เนื่องจากการฝึกม้าแบบธรรมชาติเป็นการฝึกม้าที่พื้นฐานโดยใช้จิตวิทยาม้าเป็นการอยู่ร่วมกับม้า โดยไม่ทำร้ายร่างกายและ จิตใจเพื่อให้มีจิตใจที่สมบูรณ์ไม่กลับมาทำร้ายมนุษย์ในอนาคต