แนวทางในการกำหนดพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายใต้กฎหมายโรงงาน
Guidelines for determining the basic parameters of the pulp industry group for soil and groundwater quality monitoring under factory law
งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาคุณสมบัติสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เยื่อกระดาษ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนวทางการจัดกลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและ น้ำใต้ดิน โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ จำนวน 10 โรงงาน มีสารเคมีที่นิยมใช้ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน โดยจำแนกตามคุณสมบัติสารเคมีได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสารที่มีความเป็นกรด - ด่าง (pH) และกลุ่มสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) ที่มีคาร์บอนอยู่ในช่วง 15-70 อะตอม ผลจากการศึกษาดังกล่าวสามารถนำมากำหนดพารามิเตอร์พื้นฐานตามเกณฑ์กฎหมายได้ จำนวน 3 พารามิเตอร์ คือ พีเอช โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน >8 – คาร์บอน16) และโททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน >16 – คาร์บอน35) และ เป็นแนวทางสำหรับการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน เพื่อลดความยุ่งยากในการเลือกพารามิเตอร์พื้นฐาน แต่แนวทางนี้สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเท่านั้น
The primary goal of this study is to investigate and discuss the properties of chemicals used in the pulp industry, as well as relevant concepts and principles, as well as existing laws and regulations, in order to discuss and develop guidelines for grouping basic parameters for soil and groundwater contamination monitoring, as well as to reap the benefits of effective compliance with legal measures. According to the findings, the pulp industry group of ten companies comprised commonly used compounds that might pollute soil and groundwater and could be divided into two categories based on chemical characteristics. The acid-base group (pH) and the petroleum hydrocarbon (TPH) groups, both of which include carbon atoms ranging from 15 to 70, may be used to calculate the basic parameters according to the rule. pH Total Petroleum Hydrocarbons (Carbon > 8 – Carbon 16) and Total Petroleum Hydrocarbons (Carbon > 16 – Carbon 35) are three characteristics that will be used as guidelines for soil and groundwater quality monitoring to make the selection of fundamental parameters easier