การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
Environmental Conflict Management: A Case Study of Thai Rayon Public Company Limited Tambon Posa, Amphur Muang, Angthong Province
การศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ที่เกิดขึ้นมานานมากกว่า 20 ปี ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของการบริหารความขัดแย้งของมัวร์และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ความขัดแย้งดังกล่าว มีสาเหตุจากความขัดแย้ง 4 สาเหตุ ตามทฤษฎีความขัดแย้งวงกลมของมัวร์คือ 1. ความขัดแย้งด้านข้อมูลการบริโภคข้อมูลของชุมชนที่ได้รับน้อยไป ไม่สมบูรณ์ หรือทางบริษัทฯ อาจจะมีการสื่อสารการดำเนินงานหรือผลการดำเนิน ไม่ครบถ้วน 2. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ บริษัทฯ มีการสานสัมพันธ์กับชุมชนน้อยไป 3.ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นทำธุรกิจแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน 4. ความขัดแย้งด้านโครงสร้างการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์โครงสร้างบริษัท และระยะเวลาการประกอบการ ผู้นำขององค์กรไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างการดำเนินงาน อำนาจของภาครัฐที่มีหน้าที่ทับซ้อนและไม่ชัดเจน ส่วนแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งนั้น พบว่าคณะผู้บริหารขององค์กรต้องแสดงความจริงใจในการเยียวยาจิตใจ ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือปล่อยมลพิษของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอดีตร่วมกับการใช้หลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสร้างกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนะแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างของกระบวนการจัดการภายใน (CSR in process) และภายนอก (CSR after process)ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ยั่งยืน
A study on environmental conflict management case study: Thai rayon public company limited, Posa sub-district, Muang district, Angthong province study, objectives to analyze finding the cause of environmental conflicts with Champalor sub-district community, Muang district, Angthong province, that has been going on for more than 20 years through Moore's concepts and related theories of conflict management. And interviews with stakeholders found that such conflicts arise from 4 causes: 1. Information conflict, Consumption of information of the community that has received less, incomplete communication of operations or results of operations or dangerous of chemical in process 2. Conflict in relation, the company's relationship with the community is too little. 3. Conflicts of interest during the past period, the company focus on doing business for profit regardless of the environmental and health impacts of people in the community area. 4. Structural conflicts, resource use geographic factors company structure and period of operation. The organization's leaders do not modify the structure of work processes in accordance with current modern technology conditions whole operating structure government powers with overlapping and unclear duties . For guidelines section resolving the conflict, It was found that the management team of the organization must show sincerity in healing the minds and bodies of humans of those affected by the company's operations or emissions that happened in the past together with using of environmental governance principle and creating a process for people to participate in expressing opinions in recommending environmental management plans and the company must strictly comply with the requirements of environmental laws.