วิชาการค้นคว้าอิสระ/Independent Study
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
2566 ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง ศศิศุภา บุญประเสริฐ ดาวน์โหลด
2565 พฤติกรรมการใช้สื่อกับการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกับผู้สูงอายุ กชพรรณ กำลังงงาม ดาวน์โหลด
2565 แนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง ชัญญาภัค พุทธชาลี ดาวน์โหลด
2565 ปัญหาการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัตส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 : ศึกษากรณี เรือบรรทุกน้ำตาลทรายดิบล่ม จังหวัดอ่างทอง สุธาสินี เสนาะ ดาวน์โหลด
2565 การสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร จิรทีปต์ เถาว์ชู ดาวน์โหลด
2565 ปัญหาการดำเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ ภายใต้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 วราภรณ์ โตสิงห์ ดาวน์โหลด
2565 มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์พรรณ ศรีสุพรรณ ดาวน์โหลด
2565 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสม ทางกายภาพในการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษา : อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ฤทัย เพ็ชรหล่อ ดาวน์โหลด
2565 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015): กรณีศึกษา บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด ปานวาด สมบัติสถิตย์ ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้าบางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ จิรดาภา สนิทจันทร์ ดาวน์โหลด
2564 การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำหลักเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน รวีวรรณ ศรียาภัย ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษา ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พรชนก ปานสวี ดาวน์โหลด
2564 ผลกระทบของ Covid-19 ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ วนัฎภรณ์ ทองฤทธิ์ ดาวน์โหลด
2564 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประมาณค่าคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี กมลวรรณ มัณยากาศ ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด อรวีร์ ทองเกื้อ ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน กรณีศึกษาปลาหมอคางดำ ในพื้นที่ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พงศ์วรุตม์ ธีระวัฒน์ ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษา บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พลอยศรัณย์ เกิดแสง ดาวน์โหลด
2564 แนวการพัฒนาพื้นที่โล่งริมน้ำและเชื่อมต่อสวนสาธารณะเขตบึงกุ่ม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ปรียาภรณ์ นิยมฤทธิ์ ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) กรณีศึกษา โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ เขตบึงกุ่ม รุสลีนา เบ็ญอับดุลลอฮ ดาวน์โหลด
2564 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา วิชชุดา วงษ์ปถัมภ์ ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาความต้องการของประชาชนในกระบวนการจัดการบำบัด น้ำเสีย : กรณีศึกษา บ้านจัดสรรเขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รวงทอง สังข์ศรี ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาปริมาณโลหะหนักและประเมินคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ลำพู ศรีคำภา ดาวน์โหลด
2564 คุณลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 และความสัมพันธ์ของโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 สาวิตรี ภมร ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการกำหนดแก้ไขเกณฑ์ค่าพีเอช (pH) น้ำใต้ดิน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ของจังหวัดระยอง อริยะ คล้ายแแก้ว ดาวน์โหลด
2564 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน) สุธาสินี ธนะสีลังกูร ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพล ศรีภู่ ดาวน์โหลด
2564 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ศึกษากรณีตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นปภัช ธรรมบำรุง ดาวน์โหลด
2564 กระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชา: กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง สำราญ ทิพย์บรรพต ดาวน์โหลด
2564 ประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน: กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง นิรันดร คล้อยเอี่ยม ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก ต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฌัลลกัณฐ์ โยธะกา ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ใน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง สลักจิต ทัศบุตร ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด อดิเรก ธรรมวงศ์ ดาวน์โหลด
2564 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน วรวิช ทรัพย์อมรเลิศ ดาวน์โหลด
2564 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ฐิตินันท์ เทียบศรี ดาวน์โหลด
2564 การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกก โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จุฑามาศ สายสณะ ดาวน์โหลด
2564 รูปแบบการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ชนิสรา ชูควร ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะ กรณีศึกษา: ชุมชนปากน้ำ 1 ดวงพร เจริญชัยรุ่งเรือง ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการลดของเสียประเภทฝุ่นผงเคมี (Chemical Dust) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวน์ สุเมธ สังกาศ ดาวน์โหลด
2564 พฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน อารียา สอนเสนา ดาวน์โหลด
2564 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จิราพร ธงชัย ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด อุดม สินศรีพิมพ์ ดาวน์โหลด
2564 การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ภัทธีมา แม่นสอน ดาวน์โหลด
2564 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ: กรณีศึกษาเหตุเดือดร้อนรำคาญ เทศบาลนครระยอง ปาริชาติ ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์ ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นที่เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ฐิติมา สุจินพรัหม ดาวน์โหลด
2564 การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร นางสาววันเพ็ญ จิตร์เอื้อเเฟื้อ ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวิพร แขนงแก้ว ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ของกรุงเทพมหานคร ปณัฎฐา คงเกษม ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาคุณภาพของน้ำแร่บรรจุขวดที่มีจำหน่ายในกรุงเทพมหานครและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ภาวินี คงสอน ดาวน์โหลด
2564 การพัฒนาการให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายมารุต ดีอ่วม ดาวน์โหลด
2564 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง นันทรัตน์ เนียมปาน ดาวน์โหลด
2564 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ลิงกับชาวบ้านเขาตังกวน-เขาน้อย จังหวัดสงขลา พันธวรรธน์ จาโรทก ดาวน์โหลด
2564 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ไพรัตน์ ศรีชัยนาท ดาวน์โหลด
2564 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม. ออโตเมชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ปัณณธร พรมลี ดาวน์โหลด
2564 แนวทางในการกำหนดพารามิเตอร์พื้นฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายใต้กฎหมายโรงงาน อรพินท์ คชศรีสวัสดิ์ ดาวน์โหลด
2564 การรับรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศ เชิญขวัญ แช่มประสพ ดาวน์โหลด
2564 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่แห้งแล้งในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ยศภัทร เนียมสวัสดิ์ ดาวน์โหลด
2564 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ กรุงเทพมหานคร กฤษณ์ จุฑามณี ดาวน์โหลด
2564 ปัจจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อลดการเผา กรณีศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สุธีระ บุญญาพิทักษ์ ดาวน์โหลด
2564 การจัดเตรียมร่างแผนที่ป่าอนุรักษ์และการศึกษาความเป็นไปได้ ในการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เดชณรงค์ คำชัยวงศ์ ดาวน์โหลด
2564 ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงพุทธวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ็ญนภา แสงวิสูตร ดาวน์โหลด
2564 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เข้าใจพฤติกรรมของม้าเพื่อความยั่งยืน จิรัชญา เอสเฮ้าส์ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เหมาะสมสำหรับชุมชนพาณิชยกรรมในเมือง กรณีศึกษาชุมชนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี ยุพนรัตน์ พงษ์นัยรัตน์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด บุญญิศา บัวเผื่อน ดาวน์โหลด
2563 การคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิลของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จิตรกร พรหมพนัส ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช้ถุงขยะสีรุ้งสำหรับคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชน เขตพื้นที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชิษณุพงศ์ ธนาเกียรติชวาล ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ลลิตวดี กบิลสิงห์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในบ้านเรือน กรณีศึกษา บ.เอพี พลัส จำกัด ณภัทร อุ่นไพร ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาวดี จันทร์เงิน ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นภัส เตชะวัฒนกิจกุล ดาวน์โหลด
2563 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ วรรณนภา วิเศษ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดสอบตู้ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงาน เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กาลัญญู พัวพลเทพ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการลดพลังงานของปั๊มน้ำแรงดันสูงในระบบรีเวอร์สออสโมซิส กรณีศึกษา : ระบบรีเวอร์สออสโมซิสกำลังการผลิต 35,000 ลิตรต่อชั่วโมง กาญจน์ เรืองจันทร์ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี สุชารีย์ จงวิมาณสินธุ์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ภัทฐฌา ศรีธเนสิกานนท์ ดาวน์โหลด
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ธนภูมิ ชมพันธุ์ ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาแนวนโยบายและแผนปฏิบัติในการปรับพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ในองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ภรณ์ภัทร เสาคำ ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ณัชพล สุจริต ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ณัฐจิตรา ด้วงอินทร์ ดาวน์โหลด
2563 กลไกการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทยสู่ตลาดโลก จากตรารับรองคุณภาพ Fairtrade กรณีศึกษา : กาแฟดอยช้าง ดมิสา กลั่นหุ่น ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาความสอดคล้องระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008 ของกรมควบคุมมลพิษ เสรี แสงทองสกุลเลิศ ดาวน์โหลด
2563 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พัชรี ชลาประเสริฐ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นิตยา นิยมการ ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001: 2018) ของบริษัทจำหน่ายรถยกแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นงนุช อักษรพิมพ์ ดาวน์โหลด
2563 ประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กันตภณ เผือกแก้ว ดาวน์โหลด
2563 การดำเนินธุรกิจพาเลทไม้หมุนเวียนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จักรกฤช ปิ่นเกตุ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินศักยภาพพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขต เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง วิภาพร โตแดง ดาวน์โหลด
2563 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กนกวรรณ โชติช่วง ดาวน์โหลด
2563 ทัศนคติของประชาชนในชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ที่มีต่อการพัฒนาภาค นิคมอุตสาหกรรมในโครงการ Smart Park จิราภากรณ์ คงสาคร ดาวน์โหลด
2563 การประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มาริสา วระชินา ดาวน์โหลด
2563 ความสัมพันธ์ของบรรษัทภิบาล ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมISO14001ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET 50 สนธยา คุณบัวลา ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนโขดหิน จังหวัดระยอง สุวิจักขณ์ ผลบูรณ์ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการจัดการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา: บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สุภัค จันทรประทุม ดาวน์โหลด
2563 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาท่าเรือ กรณีศึกษา: โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณัฎฐา ภักดีประเสริฐ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง อภิวัฒน์ งานประเสริฐสกุล ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สุดารัตน์ เหมรินี ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาการประยุกต์การใช้ตารางระดับความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายของชิ้นงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ของบริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด ณัฐนรี ประทุมชาติ ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณัฐวุฒิ ยิ่งมีสมบัติ ดาวน์โหลด
2563 ระดับความรู้ ระดับทัศนคติ และระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานระหว่างแรงงาน สัญชาติเมียนมาร์ สัญชาติลาว และสัญชาติกัมพูชาในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พูลทรัพย์ ศรีอรุณจำเริญ ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานในการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ศราภรณ์ สุภัคกุล ดาวน์โหลด
2563 การจัดการเศษกระเบื้องหลังคาคอนกรีตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด โรงงานสระบุรี อรทัย เสียงประเสริฐกิจ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อนงค์นาถ นาคพนม ดาวน์โหลด
2563 การพัฒนาบริษัทขนส่ง ด้านความปลอดภัย ความเอาใจใส่ และมีคุณภาพในการขนส่งของเอเชีย : กรณีศึกษา บริษัท บีจี ลิ้งค์ จำกัด ธนากร ไชยกาม ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ในพื้นที่โครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม นายพงศ์ภาคย์ อินพ่วง ดาวน์โหลด
2563 การประเมินนโยบายการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร ณัฐชา วงศ์ทอง ดาวน์โหลด
2563 การประเมินโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร ดวงใจ วรรณมณี ดาวน์โหลด
2563 ท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณาบรรจุสาร PFOA ภายใต้การประชุมรัฐภาคีแห่งอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ ปิยนันท์ อุดมแตง ดาวน์โหลด
2563 การลดของเสียประเภทมีจุดดำในกระบวนการผลิตไม้แขวนพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท พลาสติกเวิลด์ จำกัด ธนิญชา มีชำนาญ ดาวน์โหลด
2563 ทรรศนะความยั่งยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย แสงระวี สานใจวงค์ ดาวน์โหลด
2563 การปรับตัวและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จารุณี วังสว่าง ดาวน์โหลด
2563 มาตรการบริหารจัดการน้ำทิ้งจากอาคารในประเทศไทย : ศึกษาแบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น อวิกา นุ่มนวล ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รังสันต์ พรมภาพ ดาวน์โหลด
2563 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน: หลักการและแนวคิดภายใต้มาตรการ ทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ นิกร ภิญโญ ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการนำระบบไร้กระดาษ (Paperless) มาใช้ในบริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด ธนวัฒน์ ชูวัน ดาวน์โหลด
2563 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่เหมาะสมสำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนคร จิรโชติ ตงแก้ว ดาวน์โหลด
2563 การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชสู่การตลาดสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร นางสาววรัญญา วัฒนเขจร ดาวน์โหลด
2563 ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่ง สวรส วิลัย ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน นิตญา สุทธาวาส ดาวน์โหลด
2563 ทัศนคติของประชาชนต่อการลดมลภาวะด้วยการใช้รถไฟฟ้า MRT ในยุค New Normal กรณีศึกษาประชากรในแขวงจตุจักร ปาลิตา ทองเต็ม ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาการประยุกต์การใช้ตารางระดับความเสี่ยงในการวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายของชิ้นงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ของบริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด ณัฐนรี ประทุมชาติ ดาวน์โหลด
2563 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 กับความยั่งยืนขององค์กรในสวนอุตสาหกรรม 304 ไอพี1 และ ไอพี7 จังหวัดปราจีนบุรี นิสามณี ภูชงค์ ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลของผู้บริโภค รัชนีกร สุกโชติรัตน์ ดาวน์โหลด
2563 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปและภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นายสุรศักดิ์ อรรถจินดา ดาวน์โหลด
2563 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตรีรัก กินวงษ์ ดาวน์โหลด
2563 บทเรียนความสำเร็จในการจัดการขยะของประชาชน บ้านโรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่งนภา โพธิ์สกุล ดาวน์โหลด
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ภรภัทร เกียรตินอก ดาวน์โหลด
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภัทร์ชนัญ สีพิลา ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กัณญารัตน์ ทิพย์พินิจ ดาวน์โหลด
2562 การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน บริษัทเจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา ดาวน์โหลด
2562 ประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง โครงการเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อส่งก๊าซในจังหวัดชลบุรี เฉลิมชัย ใยมุง ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ธวัลยา แจ่มศิริ ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา จังหวัดสระบุรี กุลการ มงคลชูโชคทวี ดาวน์โหลด
2562 ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา จังหวัดสระบุรี ชนิดา เจริญเนตร์ ดาวน์โหลด
2562 ความยั่งยืนของการอยู่ร่วมกันของพหุภาคีพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สุพรรณิการ์ มณีฉาย ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง นัฐกานต์ ชุณหกิจ ดาวน์โหลด
2562 การบูรณาการระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) กรณีศึกษา บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด วนิดา ศิลปผดุง ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) กรณีศึกษา บริษัท กลั่นน้ำมันระยอง จำกัด ศักดิ์สิทธิ์ ธูปโชติ ดาวน์โหลด
2562 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา: ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แสงโสม มณีแสง ดาวน์โหลด
2562 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เกษสุดา คำแก้ว ดาวน์โหลด
2562 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ปุณิกา คล้ายชูช่วย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ศึกษากรณี หมู่ที่ 2 บ้านขลอด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณากร พุ่มจันทร์ ดาวน์โหลด
2562 อนาคตศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ชญานี ศรประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัทผู้รับเหมาในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ทศพล จันทร์ทอง ดาวน์โหลด
2562 ภาวะผู้นำอันโดดเด่นของผู้นำจากวรรณกรรมสามก๊กที่พึงประสงค์ต่อการ ประยุกต์ใช้ในจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สุภาพ ภูบัวดวง ดาวน์โหลด
2562 การศึกษาผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: พื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภิญโญ สรีสุทธิ ดาวน์โหลด
2562 ความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณัษฐพงษ์ โพธิ์พันธุ์ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พรธิดา มานะบัง ดาวน์โหลด
2562 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทัพพ์เทพ นิจนิรันดร์กุล ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทรรวรีก์ พระแก้ว ดาวน์โหลด
2562 การถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขมหมู่ 2 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ฤทัยวรรณ มีโรจน์ ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประภาพรรณ โปร่งสันเทียะ ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล ดาวน์โหลด
2562 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer กรณีศึกษา: การเพาะเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พรรณราย พูนผล ดาวน์โหลด
2562 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภัทราภรณ์ ศรีอภัย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด จังหวัดปทุมธานี ชลดา ถิ่นมะนาว ดาวน์โหลด
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานบ้านหว้า ธนธัส ผุดผ่อง ดาวน์โหลด
2562 บทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ สระบุรี ศศิธร หมูสวัสดิ์ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อังสนา ชิตมีไชย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะกกจังหวัดระยอง ชนะชน ปุราชะกัง ดาวน์โหลด
2562 คุณลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอยจากถ่านหินของโรงไฟฟ้า ก เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัชราพร สิงหาบุตร์ ดาวน์โหลด
2562 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในระดับผู้บริโภค ณัฐณิชา อารยะสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2562 ความท้าทายและอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ: กรณีศึกษาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อณุภรณ์ วรรณวิเศษ ดาวน์โหลด
2562 พื้นที่การระบาดซ้ำซากของโรคไข้เลือดออก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สุภาพร ศรีอุดร ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุรี กีรติ มะลิกอง ดาวน์โหลด
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment) ของผลิตภัณฑ์แม่สีเข้มข้น (Masterbatch) กรณีศึกษา บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ศรัญญา คำพิยะ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทักษพร จูพลาย ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย : จังหวัดขอนแก่น ศิริพร รอดประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 การประเมินการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ยุทธนา เจริญศรีสกุล ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน ระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จิรายุ อัสดรชัยกุล ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการเหมืองแร่ ไตรเทพ ผันประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการจัดการขยะจากการนำเข้าสินค้ามือสอง กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สิรดา แสนศิริ ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการประเมินแหล่งกำเนิดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อัคปศร อัคราช ดาวน์โหลด
2562 การใช้ และการจัดการพลาสติก จากการสั่งอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อริศรา ถูกธรรม ดาวน์โหลด
2562 พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของพนักงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วริยา จิตแม้น ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2A อำเภอเมือง จังหวัดตราด หัสดาภรณ์ สิทธิ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย กันยาภรณ์ มีชัย ดาวน์โหลด
2562 เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมของการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ครรชัย สิงหาราช ดาวน์โหลด
2561 การดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เอกลักษณ์ อ่วมคงศาสตร์ ดาวน์โหลด
2561 การพัฒนาปัจจัยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพืชยางพารา จิณณพัต บานเย็น ดาวน์โหลด
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วีระ ฉันทานุรักษ์ ดาวน์โหลด
2561 บทบาทของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม สิรัญญา ไทยสุนทร ดาวน์โหลด
2561 ประสิทธิภาพของการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนโดยการใช้พืชบำบัด : กรณีศึกษา บริเวณพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ทิพติยา มะลิรัตน์ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการเลือกหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารสุขภาวะ ประเภทอาคารสำนักงานที่เหมาะสมในประเทศไทย มนชนก จุ้ยหมื่นไวย ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน วรรณนิสา วิบูลย์เชื้อ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการจัดการที่มีผลต่อการคงสถานะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล กรณีศึกษา พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ชลธิชา เนกขัมมะ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการกากของเสียตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานรีไซเคิลถังภาชนะบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด นางสาวธรารัตน์ คล้ายฉ่ำ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดปทุมธานี นางสุนันทา ทองกลัด ดาวน์โหลด
2561 มาตรการควบคุมและแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นฤมล ภาคมฤค ดาวน์โหลด
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตห้วยขวาง วิษณุ คงสุวรรณ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ประภากร นรรัตน์ ดาวน์โหลด
2561 กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากคลอง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ธนาภรณ์ จิตรีนพ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการใช้ประโยชน์จากนํ้ากากส่าจากการผลิตสุราสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รัชฎา เลกุล ดาวน์โหลด
2561 ต้นแบบการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสวนสามพราน วริษฐา บุญกำเหนิด ดาวน์โหลด
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/Master's Thesis
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก/Doctoral Dissertation
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง