วิชาการค้นคว้าอิสระ/Independent Study
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
2563 แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เหมาะสมสำหรับชุมชนพาณิชยกรรมในเมือง กรณีศึกษาชุมชนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี ยุพนรัตน์ พงษ์นัยรัตน์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท บีเอ็มที เอเชีย จำกัด บุญญิศา บัวเผื่อน ดาวน์โหลด
2563 การคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิลของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จิตรกร พรหมพนัส ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช้ถุงขยะสีรุ้งสำหรับคัดแยกขยะครัวเรือนของประชาชน เขตพื้นที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชิษณุพงศ์ ธนาเกียรติชวาล ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของบริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ลลิตวดี กบิลสิงห์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในบ้านเรือน กรณีศึกษา บ.เอพี พลัส จำกัด ณภัทร อุ่นไพร ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาวดี จันทร์เงิน ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นภัส เตชะวัฒนกิจกุล ดาวน์โหลด
2563 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ วรรณนภา วิเศษ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดสอบตู้ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงงาน เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กาลัญญู พัวพลเทพ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการลดพลังงานของปั๊มน้ำแรงดันสูงในระบบรีเวอร์สออสโมซิส กรณีศึกษา : ระบบรีเวอร์สออสโมซิสกำลังการผลิต 35,000 ลิตรต่อชั่วโมง กาญจน์ เรืองจันทร์ ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี สุชารีย์ จงวิมาณสินธุ์ ดาวน์โหลด
2563 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ภัทฐฌา ศรีธเนสิกานนท์ ดาวน์โหลด
2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ธนภูมิ ชมพันธุ์ ดาวน์โหลด
2563 การศึกษาแนวนโยบายและแผนปฏิบัติในการปรับพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ในองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ภรณ์ภัทร เสาคำ ดาวน์โหลด
2563 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ณัชพล สุจริต ดาวน์โหลด
2563 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ณัฐจิตรา ด้วงอินทร์ ดาวน์โหลด
2563 กลไกการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทยสู่ตลาดโลก จากตรารับรองคุณภาพ Fairtrade กรณีศึกษา : กาแฟดอยช้าง ดมิสา กลั่นหุ่น ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กัณญารัตน์ ทิพย์พินิจ ดาวน์โหลด
2562 การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน บริษัทเจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา ดาวน์โหลด
2562 ประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง โครงการเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อส่งก๊าซในจังหวัดชลบุรี เฉลิมชัย ใยมุง ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ธวัลยา แจ่มศิริ ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา จังหวัดสระบุรี กุลการ มงคลชูโชคทวี ดาวน์โหลด
2562 ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา จังหวัดสระบุรี ชนิดา เจริญเนตร์ ดาวน์โหลด
2562 ความยั่งยืนของการอยู่ร่วมกันของพหุภาคีพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สุพรรณิการ์ มณีฉาย ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง นัฐกานต์ ชุณหกิจ ดาวน์โหลด
2562 การบูรณาการระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) กรณีศึกษา บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด วนิดา ศิลปผดุง ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) กรณีศึกษา บริษัท กลั่นน้ำมันระยอง จำกัด ศักดิ์สิทธิ์ ธูปโชติ ดาวน์โหลด
2562 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา: ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แสงโสม มณีแสง ดาวน์โหลด
2562 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เกษสุดา คำแก้ว ดาวน์โหลด
2562 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ปุณิกา คล้ายชูช่วย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ศึกษากรณี หมู่ที่ 2 บ้านขลอด ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณากร พุ่มจันทร์ ดาวน์โหลด
2562 อนาคตศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ชญานี ศรประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัทผู้รับเหมาในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ทศพล จันทร์ทอง ดาวน์โหลด
2562 ภาวะผู้นำอันโดดเด่นของผู้นำจากวรรณกรรมสามก๊กที่พึงประสงค์ต่อการ ประยุกต์ใช้ในจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สุภาพ ภูบัวดวง ดาวน์โหลด
2562 การศึกษาผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: พื้นที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภิญโญ สรีสุทธิ ดาวน์โหลด
2562 ความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณัษฐพงษ์ โพธิ์พันธุ์ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พรธิดา มานะบัง ดาวน์โหลด
2562 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทัพพ์เทพ นิจนิรันดร์กุล ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทรรวรีก์ พระแก้ว ดาวน์โหลด
2562 การถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนศูนย์การค้าหนองแขมหมู่ 2 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ฤทัยวรรณ มีโรจน์ ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประภาพรรณ โปร่งสันเทียะ ดาวน์โหลด
2562 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล ดาวน์โหลด
2562 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer กรณีศึกษา: การเพาะเลี้ยงปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พรรณราย พูนผล ดาวน์โหลด
2562 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภัทราภรณ์ ศรีอภัย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุก กรณีศึกษา : บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด จังหวัดปทุมธานี ชลดา ถิ่นมะนาว ดาวน์โหลด
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานบ้านหว้า ธนธัส ผุดผ่อง ดาวน์โหลด
2562 บทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ สระบุรี ศศิธร หมูสวัสดิ์ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อังสนา ชิตมีไชย ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเกาะกกจังหวัดระยอง ชนะชน ปุราชะกัง ดาวน์โหลด
2562 คุณลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอยจากถ่านหินของโรงไฟฟ้า ก เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัชราพร สิงหาบุตร์ ดาวน์โหลด
2562 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในระดับผู้บริโภค ณัฐณิชา อารยะสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2562 ความท้าทายและอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ: กรณีศึกษาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อณุภรณ์ วรรณวิเศษ ดาวน์โหลด
2562 พื้นที่การระบาดซ้ำซากของโรคไข้เลือดออก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สุภาพร ศรีอุดร ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุรี กีรติ มะลิกอง ดาวน์โหลด
2562 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment) ของผลิตภัณฑ์แม่สีเข้มข้น (Masterbatch) กรณีศึกษา บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ศรัญญา คำพิยะ ดาวน์โหลด
2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทักษพร จูพลาย ดาวน์โหลด
2562 การประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย : จังหวัดขอนแก่น ศิริพร รอดประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 การประเมินการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ยุทธนา เจริญศรีสกุล ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน ระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จิรายุ อัสดรชัยกุล ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการเหมืองแร่ ไตรเทพ ผันประเสริฐ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการจัดการขยะจากการนำเข้าสินค้ามือสอง กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สิรดา แสนศิริ ดาวน์โหลด
2562 แนวทางการประเมินแหล่งกำเนิดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อัคปศร อัคราช ดาวน์โหลด
2562 การใช้ และการจัดการพลาสติก จากการสั่งอาหารแบบจัดส่งถึงบ้าน ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร อริศรา ถูกธรรม ดาวน์โหลด
2562 พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของพนักงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วริยา จิตแม้น ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2A อำเภอเมือง จังหวัดตราด หัสดาภรณ์ สิทธิ ดาวน์โหลด
2562 การวิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย กันยาภรณ์ มีชัย ดาวน์โหลด
2562 เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมของการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ครรชัย สิงหาราช ดาวน์โหลด
2561 การดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแข็ง Refuse-derived fuel (RDF) ตามมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เอกลักษณ์ อ่วมคงศาสตร์ ดาวน์โหลด
2561 การพัฒนาปัจจัยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพืชยางพารา จิณณพัต บานเย็น ดาวน์โหลด
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วีระ ฉันทานุรักษ์ ดาวน์โหลด
2561 บทบาทของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม สิรัญญา ไทยสุนทร ดาวน์โหลด
2561 ประสิทธิภาพของการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งชุมชนโดยการใช้พืชบำบัด : กรณีศึกษา บริเวณพื้นที่รองรับน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ทิพติยา มะลิรัตน์ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการเลือกหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารสุขภาวะ ประเภทอาคารสำนักงานที่เหมาะสมในประเทศไทย มนชนก จุ้ยหมื่นไวย ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการจัดการน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน วรรณนิสา วิบูลย์เชื้อ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการจัดการที่มีผลต่อการคงสถานะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล กรณีศึกษา พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ชลธิชา เนกขัมมะ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการกากของเสียตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานรีไซเคิลถังภาชนะบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท สุธีค้าถัง 2499 จำกัด นางสาวธรารัตน์ คล้ายฉ่ำ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของโรงงาน บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดปทุมธานี นางสุนันทา ทองกลัด ดาวน์โหลด
2561 มาตรการควบคุมและแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นฤมล ภาคมฤค ดาวน์โหลด
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตห้วยขวาง วิษณุ คงสุวรรณ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ประภากร นรรัตน์ ดาวน์โหลด
2561 กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากคลอง ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ธนาภรณ์ จิตรีนพ ดาวน์โหลด
2561 แนวทางการใช้ประโยชน์จากนํ้ากากส่าจากการผลิตสุราสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รัชฎา เลกุล ดาวน์โหลด
2561 ต้นแบบการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสวนสามพราน วริษฐา บุญกำเหนิด ดาวน์โหลด
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/Master's Thesis
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก/Doctoral Dissertation
ปี ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง